كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
تورم نقطه به نقطه
نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور تورم نقطه به نقطه و دوازده ماهه منتهی به هر ماه روند نزولی تورم که از نیمه دوم سال ۹۲ آغاز شده، همچنان ادامه دارد. روند نزولی تورم که از نیمه دوم سال ۹۲ آغاز شده، همچنان ادامه دارد.
روند تورم نقطه به نقطه و دوازده ماهه
 
امتیاز دهی