كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
مصارف عمومی دولت
نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور مصارف عمومی دولت مقایسه مصارف عمومی دولت در سال ۹۴ با سال ۹۳ (میلیارد ریال) مقایسه مصارف عمومی دولت در سال ۹۴ با سال ۹۳ (میلیارد ریال)

مصارف عمومی دولت
 
امتیاز دهی