كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای
نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مقدار و رشد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (میلیارد ریال - درصد) مقدار و رشد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (میلیارد ریال - درصد)
واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای
 
امتیاز دهی