كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
رشد تولید ناخالص داخلی برحسب فعالیتهای اقتصادی
رشد تولید ناخالص داخلی برحسب فعالیتهای اقتصادی
نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور رشد فصلی تولید ناخالص داخلی بر حسب فعالیت‌های اقتصادی (درصد) رشد فصلی تولید ناخالص داخلی برای سال‌های۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ بر حسب فعالیت‌های اقتصادی به قیمت‌های ثابت ۱۳۸۳ رشد فصلی تولید ناخالص داخلی برای سال‌های۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ بر حسب فعالیت‌های اقتصادی به قیمت‌های ثابت ۱۳۸۳
 
امتیاز دهی