كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
بیکاری ۹۴
نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری فصلی مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی و بیکاری در فصول پاییز و زمستان۹۳ و بهار ۹۴ (درصد) مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی و بیکاری در فصول بهار، تابستان و پاییز ۹۴ (درصد)
نرخ بیکاری
 
امتیاز دهی