كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
رشد اقلام عمده پولی
نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور رشد اقلام عمده پولی نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد پول، شبه پول و نقدینگی (درصد) رشد پول، شبه پول و نقدینگیرشد پول، شبه پول و نقدینگی (درصد)
 
منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 
امتیاز دهی