كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
رشد فصلی تولید ناخالص داخلی
رشد فصلی تولید ناخالص داخلی
نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور رشد تولید ناخالص داخلی (فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل - درصد) تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۳، پس از دو سال، رشد مثبتی از خود نشان داد. تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۳، پس از دو سال، رشد مثبتی از خود نشان داد.
 
امتیاز دهی