دبیرخانه کمیته آمارهای مالی

استانداردسازی تعاریف اقلام آماری

ساماندهی آمارهای ثبتی در دستگاههای اجرایی با مصوبه شماره 49870 مورخ 1379/2/1 هیات محترم وزیران آغاز شد که با تخصیص اعتبار ردیف  503471 در قانون بودجه سال1380سرعت گرفت. در این خصوص در راستای ساماندهی آمارهای ثبتی چهار مرحله به شرح ذیل در دستور کار قرار گرفت.
  1. تعیین مهمترین اقلام آماری مورد نیاز برنامه توسعه کشور
  2. استاندارد کردن تعاریف و مفاهیم اقلام مورد نیاز
  3. انتخاب شیوه‌های مناسب ثبت، انتقال و ذخیره سازی اقلام مورد نیاز
  4. نظارت بر اجرای ساماندهی آمارهای ثبتی
بر اساس مصوب شورایعالی آمار اجرای این طرح به عهده کمیته آمارهای بخشی دستگاه اجرایی قرار گرفت. مسئولیت کمیته آمارهای بخشی وزارت امور اقتصادی و دارایی بر عهده  معاونت امور اقتصادی است و دبیرخانه آن در دفتر «مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی» مستقر است. در راستای مرحله اول وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی تولید آمارهای مالی در کشور جهت  تعیین مهمترین اقلام آماری مورد نیاز برنامه توسعه کشور به عنوان اولین گام استقرار نظام آمارهای ثبتی موفق به شناسایی حدود500 قلم آماری گردید که تقریبا سهم 10 درصدی از کل اقلام آماری شناسایی شده را به خود اختصاص داده است. با توجه به تشکیل جلسه کمیته آمارهای بخشی(مالی) مورخ 6/6/1390 مقرر گردید:
  1. بازبینی مجدد و استخراج فهرست اقلام آماری معاونت‌ها، موسسات و سازمانهای وابسته
  2. تشکیل کمیته آمارهای بخشی در معاونتها، سازمانها و موسسات تابعه و وابسته
  3. برگزاری جلسات تخصصی جهت استاندارد سازی واژه های تخصصی
  4. استاندارد سازی واژه ها و تعاریف برای سازمانها و واحدهای وابسته تا پایان شهریور 1391 و الزام به ارائه گزارشی از فضای آماری حاکم بر آنها
بر این اساس به منظور اجرای مصوبات مذکور در 24 جلسه کارشناسی با اختصاص 200 نفر ساعت کار کارشناسی تعاریف225 واژه اختصاصی با رعایت ضوابط مرکز آمار استاندارد و یکسان سازی شد و اقلام آمار های ثبتی به شرح مندرج در فایل پیوست مورد بازنگری مجدد قرار گرفت. در این گزارش تعاریف واژه ها و اقلام بازبینی شده معاونت ها و سازمان های زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی  ارائه شده است.
فايلها
emim-glossary.pdf 590.921 KB