مدلسازی و اقتصاد کلان
رشد مالی
لزوم تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به بخش‌های کلیدی اقتصاد نتایج تحقیقی که در معاونت امور اقتصادی با استفاده از جدول داده-ستانده انجام شده است نشان می دهد که تغییر رویکرد تخصیص منابع صندوق از بخش های دارای ریسک پائین (پروژه های فعلی صندوق توسعه ملی) به بخش های کلیدی اقتصاد نه تنها اثر وجود این صندوق در اقتصاد را کاهش نمی دهد بلکه می تواند بصورت مستقیم اثر آنرا ارتقا بخشد. صندوق توسعه ملی و اقتصادی مقاومتیاین تحقیق که توسط دفتر مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی با عنوان «نقش صندوق توسعه ملی در اقتصاد مقاومتی» ارایه شده حاکی از آن است که حمایت از بخش های کلیدی می تواند به  مفهوم مقاوم سازی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود در اقتصاد نیز باشد که با کمک به مولفه های اقتصاد مقاومتی در شرایط بحران جهانی و تحریم‌ های نظام سلطه، می‌تواند کشور را در مسیر رشد مستمر بلندمدت خود نگاه دارد.
بخشی از این تحقیق که به بررسی تجربه چند کشور در زمینه تشکیل صندوق های ارزی مشابه با هدف حفظ ثروت های بین نسلی می پردازد نشان می دهد که نقش این صندوق ها هر ساله پر رنگ تر شده و با توجه به نقش آنها به نظر می رسد که ارزش ثروت ملی به طور روزافزون در حال پر کردن خلاء موجود در بازارهای مالی است و سرمایه اکثر بخش‌های مهم اقتصادی را تأمین می‌کند که این بخش ها در طول 10 تا 20 سال آینده تبدیل به زیرساخت می‌شوند.
 نتایج گزارش نشان می دهد که در صورت تزریق منابع نفت به بودجه دولت، 6/11 درصد رشد در تولید کشور ایجاد می شود که با وجود صندوق توسعه ملی و تخصیص منابع آن به صورت فعلی به بخش های اقتصادی حدود 9/15 درصد رشد تولید افزایش می‌یابد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر