مدلسازی و اقتصاد کلان
گزارش پی دبلیو سی فرا روندهای خاورمیانه: تحول در منطقه ما گزارش «فراروندهای خاورمیانه تحول در منطقه ما»، از جمله گزارش‌هایی است که ناظر بر آینده‌پژوهی درباره روندهای آتی منطقه خاور میانه است. مؤسسه PwC در گزارش «فرا روندهای خاورمیانه: تحول در منطقه ما» که ترجمه آن پیشِ رو است، به شناسایی و ارایه 5 فراروندی می‌پردازد که طی چند دهه آینده، جهان و به خصوص منطقه خاورمیانه را تحت تأثیر قرار خواهد داد. آگاهی از مسیرهای محتمل آینده و پیش‌آگاهی از آنچه در آینده با آن مواجه خواهیم شد، باعث ایجاد امکان اتخاذ تصمیمات مناسب خواهد شد. علاوه بر این توجه به تغییرات آینده، زمینه‌های رشد و شکوفایی را عیان ساخته و چارچوب سیاستی مناسبی که برای مقابله با چالش‌های آینده مورد نیاز است را مشخص می‌سازد. در این راستا، دفتر مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی با نگاه به مقوله آینده پژوهی پایش و رصد گزارش‌های بین المللی را در دستور کار خود قرار داده است.
گزارش «فراروندهای خاورمیانه تحول در منطقه ما»، از جمله گزارش‌هایی است که ناظر بر آینده‌پژوهی درباره روندهای آتی منطقه خاور میانه است. مؤسسه PwC در گزارش «فرا روندهای خاورمیانه: تحول در منطقه ما» که ترجمه آن پیشِ رو است، به شناسایی و ارایه 5 فراروندی می‌پردازد که طی چند دهه آینده، جهان و به خصوص منطقه خاورمیانه را تحت تأثیر قرار خواهد داد. این 5 فراروند عبارتند از: تغییرات اجتماعی و جمعیتی، جابه‌جایی در قدرت اقتصادی جهان، شهرنشینی سریع، تغییر اقلیم و کمبود منابع و شکوفایی تکنولوژیک.
در این گزارش با استناد به اطلاعاتی از کشورهای خاورمیانه، منطقه منا و شورای همکاری خلیج فارس تشریح می‌َشود که چگونه هریک از این فرا روندها بر آینده منطقه خاورمیانه اثر گذار است و چه چالش‌هایی را برای مدیریت دولت‌ها در منطقه به بار خواهد آورد. همچنین فرصت‌هایی که به دنبال این روندها در منطقه ایجاد شده است، مورد توجه قرار گرفته و  توصیه‌های سیاستی متناسب برای بهره‌گیری از این فرصت‌ها ارایه شده است.
متن کامل گزارش از بخش زیر قابل دریافت است.
فايلها
فراروندهاي خاورميانه.pdf 1.97 MB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر