اخبار و رویدادها
جلسه اقتصاد سبز ۲
با حضور با نمایندگان دستگاه‌های مرتبط و ریاست معاون محترم امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی سومین جلسه کمیته اقتصاد سبز تشکیل شد سومین جلسه کمیته اقتصاد سبز با حضور با نمایندگان دستگاه‌های مرتبط و ریاست جناب آقای دکتر شاپور محمدی معاون محترم امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در روز دوشنبه مورخ 19/11/1394 تشکیل شد. سومین جلسه کمیته اقتصاد سبز با حضور با نمایندگان دستگاه‌های مرتبط به ریاست جناب آقای دکتر شاپور محمدی معاون محترم امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در روز دوشنبه مورخ 19/11/1394 تشکیل شد.
دکتر محمدی با بیان اهمیت توسعه پایدار و نقش موثر اقتصاد سبز در تحقق اهداف توسعه پایدار، حرکت از اقتصاد کلاسیک به سمت اقتصاد سبز را یک الزام برای همه کشورها برشمردند. وی با بیان این که در تحقق اقتصاد سبز، همکاری همه دستگاه‌های اجرایی مورد نیاز است، افزود تحقق کامل این هدف یک امر فراقوه‌ای بوده و امید است که با همت همه مسؤولین ممکن شود. در ادامه به دستور جلسه یعنی تعیین اهداف، ساختار اجرایی و شرح وظایف کارگروه های کمیته اقتصاد سبز پرداخته شد. سپس چارچوب پیشنهادی دفتر مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی بعنوان دبیرخانه در قالب سه کارگروه حاکمیتی و سیاست گذاری، تأمین مالی توسعه پایدار و اشتغال سبز ارائه و نقطه نظرات اعضاء مورد تبادل و بحث قرار گرفت.


فایل مربوط به ارائه‌ی این جلسه از همین صفحه قابل دریافت است.
فايلها
Green Economy Presentation.pdf 748.646 KB
 
امتیاز دهی