مدلسازی اقتصادی
تاریخچه مدل‌های کلان‌سنجی در اقتصاد ایران مروری بر ادبیات مدل‌های کمی جداول داده-ستانده